Obsah

Obecná knižnica

Knižničný poriadok

Obecná knižnica v Gáni je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Jej zriaďovateľom je obecné zastupiteľstvo obce Gáň.

Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično - informačných služieb a informačných technolóií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šírením na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochranovať a prístupňovať.

 

Registrácia používateľa

1. Registrovaným používateľom sa môže stať:

   a) občan Slovenskej republiky

   b) príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v SR a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.

2. Záujemca sa stane registrovaným používateľom knižnice vydaním Preukazu používateľa. Podpísaním prihlášky nový používateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje plniť ustanovenia Knižného a vypožičného poriadku.

3. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov.

4. Knižnica upozorní používateľa pri zápise na Knižničný a výpožičný poriadok. 

 

Zásady vypožičiavania

1. Dokumenty sa požičiavajú iba po predložení platného preukazu používateľa.

2. Naraz si možno absenčne vypožičať najviac 5 dokumentov.

3. Vypožičaná lehota je 30 dní. Knižnica však v prípade potreby môže požiadať o skrátenie vypožičnej lehoty.

4. Vypožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím.

5. Vypožičanú lehotu nemôžeme predĺžiť ak:

     a) používateľ porušil výpožičný poriadok

     b) dokument si rezervoval iný používateľ

6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

 

Cenník služieb a poplatkov

Zápisné na jeden kalendárny rok

Deti do 15. rokov  0,30eur. 
Dospelí a mladiství nad 15. rokov  0,60eur.
Dôchodcovia nad 65. rokov 0,30eur. 

 

Otváracie hodiny:

Pondelok: od 15:30hod. do 16:30hod.  

 

Knihovníčka: Mgr. Martina Kamenová