Obsah

Cintorín

Obec Gáň dala spracovať passportizáciu cintorína, ktorá umožňuje detailný prehľad hrobových miest.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Gáň na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f), g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, schválilo uznesením č. 48/2011 dňa 21.07.2011, všeobecne záväzné nariadenie obce Gáň č. 67/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Gáňpríloha

 

Prevádzkove hodiny

v letných mesiacoch /apríl - september/ - každý deň   od 6,00 hod.  do 22,00 hod.

V zimných mesiacoch / október - marec/ - každý deň  od 7,00 dod.  do 20,00 hod.

 

Cenník služieb a cintorínske poplatky

- prepožičanie jednohrobového miesta na 10 rokov bez ohľadu na vek                              10,-€

- prepožičanie dvojhrobového miesta na 10 rokov bez ohľadu na vek                                20,-€

- prepožičanie trojhrobového miesta na 10 rokov bez ohľadu na vek                                 30,-€

- prepožičanie obradnej sienie s katafalkom ( dom smútku)                                                  7,-€

- prechodné uloženie v chladiacom zariadení                                                                          9,-€