Obsah

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č.OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020  ktorým sa  s účinnosťou od 1. júna 2020 môže zriaďovateľ rozhodnúť o otvorení školského zariadenia.

Na základe vykonaného prieskumu medzi rodičmi a zistení nastavených  hygienických pravidiel  v zmysle opatrení Obec ako zriaďovateľ MŠ rozhodol že dňa 01.06.2020 otvorí materskú školu v obci Gáň.

 

rozhodnutie o otvorení:  rozhodnutie zriaďovateľa

 

V zmysle  nariadení a opatrení vydaných Vládou SR, Ministerstvom školstva a Hlavného hygienika SR sa budú v škôlke dodržiavať nasledovné opatrenia, ktoré boli spracované riaditeľkou MŠ - usmernenie pre činnosť prevádzky, ktoré budú dodržiavať rodičia a aj zamestnanci   usmernenie