Obsah

Informácia k dani z nehnuteľností 

 

Oznam obce pre vlastníkov, ktorí sú povinní podať daňové priznanie.

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v predchádzajúcom roku  NADOBUDLI nehnuteľnosť /pozemok, rodinný dom, byt, garáž, podnikateľský priestor....../ napr. kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná na katastri nehnuteľností k 1.1.2021, rovnako  tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v predchádzajúcom roku / zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmeny využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavenej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby... atď/ sú POVINNÍ podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.januára príslušného roku  na obecnom úrade  v Gáni.

 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia  daňovník nadobudne  nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinní  podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým ZANIKLA daňová povinnosť v priebehu roka 2020 napr. pozemok, rodinný dom, garáž....., boli prevedené na inú osobu. Daňovník je POVINNÝ podať  priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31.januára príslušného roka na obecnom úrade v Gáni

 

Pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe, predaji, zámene, dedení, dražbe/, list vlastníctva, rozhodnutie o dražbe,  rozhodnutie o zdedení, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán a pod.

 

Tlačivá pre podanie daňového priznania  k dani z nehnuteľnosti si občania môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade v Gáni alebo stiahnutím z webovej stránky obce tu:

poučenie k vyplneniu DP (2.26 MB)

Tlačivo daňového priznania obálka (724.92 kB)

Príloha pozemok (397.19 kB)

Príloha stavby (449.55 kB)

Príloha viacúčelová stavby (505.62 kB)

 

Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2020 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.