Obsah

Tlačivá

v tejto časti sa môžete dozvedieť a stiahnuť si potrebné tlačivá podľa potreby čo pottrebujete vybaviť na našom úrade. Tlačivá si budete môcť vyhladať  zvolením kategórie, kde sa Vám zobrazia potrebné tlačivá.

Kategórie sú rozdelené nasledovne:

- Evidencia obyvateľov

V tejto kategórii nájdete tlačivá na zrušenie trvalého a prechodného pobytu v obci.

- Dotácia z rozpočtu obce

Obec poskytuje dotácie  občianskym združeniam pôsobiacim na území obce. V tejto kategórii je zverejnené platné VZN č.77/2013 spolu so žiadosťou o dotáciu a aj násleným tlačivom na zúčtovanie dotácie.

- SHR

Kategória samostane hospodáriaci roľník záhŕňa žiadosť o zápis spolu s potrebnými prílohami, ktoré je potrebné k registrácii a zároveň žiadosť na zrušenie osvedčenia.

- Register adries

V tejto kategórii sú zahrnuté žiadosti o prídelenie súpisného, ktoré potrebujete hlavne pri kolaudácii stavby alebo zrušenie súpisných čísel na stavby v prípade vydaného odstránenia stavby a násedného odstránenia. Zároveň  tu nájdete aj žiadosť  na  potvrdenie veku stavby, ktorý sa vyžaduje k znaleckým posudkom. 

- Stavebný úsek

Stavebný úsek je špecifický. Tu sa nachádzajú všetky potrebné žiadosti k stavebnej činnosti. Pri všetkých žiadostiach na konci nájdete prílohy, ktoré je potrebné doložiť. Tie doklady, ktoré sú potrebné vydať obcou sa budú nachádzať buď v stavebnom úseku alebo v úseku doprava a životné prostredia.  

- Úsek  dopravy

 V zmysle zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciach (cestný zákon) obec vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikáciách. V zmysle tohto zákona obec na svojich miestnych komunikáciách v zmysle § 3 povoľuje použitie dočasných alebo trvalých dopravných značiek /zariadení/, povoľuje vyhradené parkoviská,  §3b povoľuje  pripájanie pozemných komunikácií, zriaďuje - povoľuje vjazdy na pozemky, § 7 povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony na miestnych komunikáciách,   §8  ods.10 povoľuje zvláštne užívanie - rozkopávku na miestnych komunikáciách, §8 ods.13 povoľuje zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 

 

- Životné prostredia

Životné prostredie rieši výruby stromov,  zdroje znečistenia ovzdušia - povolenie a umiestnenie plynových kotlov v rodinných domoch.

- Všeobecné tlačivo

K dispozícii je  univerzálne tlačivo, ktoré je možné využiť v prípade, že si v jednotlivých kategóriach nenájdete potrebné tlačivo. 

 

 

 

Všeobecné tlačivá

Všeobecné tlačivo žiadosti Stiahnuté: 308x | 01.02.2017

Evidencia obyvateľov

Návrh na zrušenie prechodného pobytu Stiahnuté: 202x | 12.05.2017

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 222x | 12.05.2017

Dotácia z rozpočtu obce

VZN 77/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Gáň Stiahnuté: 298x | 12.05.2017

Ziadost_o_dotaciu_z_ropoctu_obce Stiahnuté: 237x | 12.05.2017

Zuctovanie_dotacie_z_ropoctu_obce.doc Stiahnuté: 284x | 31.01.2017

Register adries

Čestné vyhlásenie - príloha k žiadosti o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 242x | 12.05.2017

žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 267x | 12.05.2017

Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby Stiahnuté: 1102x | 12.05.2017

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 212x | 12.05.2017

SHR

Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla podnikateľovi Stiahnuté: 213x | 12.05.2017

Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla právnickej osobe Stiahnuté: 219x | 12.05.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 198x | 12.05.2017

Žiadosť o zrušenie osvedčenia Stiahnuté: 208x | 12.05.2017

Žiadosť podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií Stiahnuté: 241x | 12.05.2017

Žiadosť právnickej osoby o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií Stiahnuté: 248x | 12.05.2017

Úsek dopravy

Písomný záväzok Stiahnuté: 85x | 09.05.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu Stiahnuté: 92x | 09.05.2019

Žiadosť o povolenie rozkopávky Stiahnuté: 99x | 09.05.2019

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania MK Stiahnuté: 88x | 09.05.2019

Stránka