Obsah

 

Oznámenie o strategickom dokumente

/ vypracované v zmysle  prílohy č. 2 k zák. č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov/

 

Súčasťou oznámenia o začatí obstarávnia územného plánu obce je aj začatie konania o posudzovaní  strategických dokumentov podľa § 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce, úradnej tabuli na web stranke obce v zmysle stanovenej lehoty..

Oznámenie o zverejnení  nájdete na  uradna-tabula/uzemny-plan-obce-gan-oznamenie-o-strategickom-dokumente-podla-6-ods1-zc24-2006-zz-183.html?kshowback=

 

Strategický dokumnet nájdete tu:  oznámenie o strategickom dokumente

Nahliadnuť do dokumentu je možné počas úradných hodín na obecnom úrade v Gáni do 31.01.2020

Svoje pripomienky a námietky je možné doručiť najneskôr do 03.02.2020 na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, Galanta.