Obsah

Prerokovanie  návrhu územného plánu obce Gáň

Prerokovanie návrhu územného plánu rieši § 22  zákona 50/1976 Zb. stavebný zákon v zmysle  znení neskorších predpisov. 

Návrh územného plánu obce je vypracovaný v zmysle §11 ods.5) stavebného zákona a v rozsahu podľa § 12  Vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o uzemnolánovacích podkladoch a uzemnoplánovacej dokumentácii.

S návrho územného plánu sa môžte oboznámiť tu:

Textová časť:

ÚPN Gáň -A-návrh (1.94 MB)

ÚPN Gáň -A-návrh -schéma bývania (1.54 MB)

ÚPN Gáň-A-návrh-schéma ov (1.56 MB)

ÚPN Gáň-B-PP-návrh (661.64 kB)

ÚPN Gáň -C-návrh (1.17 MB)

Grafická časť :

01-širšie vzťahy (854.31 kB)

02 - komplexný (2.38 MB)

03-dopravy (1.7 MB)

04 vodné hospodárstvo (1.86 MB)

05-energetika, eks (1.79 MB)

06-ochrana prírody (2.32 MB)

07-použitie pp (2.92 MB)

08P-príloha záplavové čiary (2.24 MB)

08-regulatívy (2.73 MB)

 

Verejná vyhláška - prerokovanie návrhu územného plánu