Obsah

 

Návrh zadania územného plánu:

 Obec Gáň ako orgán územného plánovani v zmysle § 16 - 18 zákona č. 50/1976 Zb. v znení  neskorších predpisov a v znení zákona č. 237/2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /Stavebný zákon/ , v znení neskoršíh predpisov, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu obce.

 Zadanie je vyprcované v zmysle § 20 ods 1) stavebného zákona...

1. V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov orgán územného  plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, zabezpečí spracovanie zadania. Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej  územnoplánovacej dokumentácii, a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

2. Zadanie prerokuje príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokuemntáciu, s dotknutými právnickými osobami a dohodne ho s dotknutými orgánmi. Obec prerokuje zadanie pre územný plán obce a zadanie pre územný plán zóny s krajským stavebným úradom. Spôsob prerokovania zadania pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska určí ministerstvo.

3. Prerokovanie zadania územného plánu oznámi ogán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý. Návrh zadania sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia. 

4. Na prerokovanie zadania podľa ods.2 určí obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie  primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu zadania.  Ak sa dotknutá obec, dotknutý samosprány kraj, alebo dotknutý orgán v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa,  že nemá k zadaniu pripomienky, ak sa s obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie nedohodl inak.

 

Návrh zadania si môžete prečítať:   Zadanie - návrh (1.3 MB)

                                                               Zadanie - návrh grafická príloha (2.7 MB)

 

Pripomienky, námietky, podnety k návrhu zadania si môžete uplatniť najneskôr do  19.03.2021  viac info tu: verejná vyhláška (29.5 kB)