Obsah

Zverejňovanie

Od 1.1.2012 platí zákon č. 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.
 
Jedinou zmenenou oblasťou info zákona bola časť venujúca sa zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr. Táto zmena konečne vnáša trochu svetla do doteraz dosť nejasnej povinnosti zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry - teraz je jasne predpísané, ktoré informácie o objednávkach a faktúrach je potrebné zverejňovať, pričom nie je potrebné zverejňovať vizuálnu formu objednávky alebo faktúry (sken, PDF). O zmluvách naďalej stále, že je potrebné zverejňovať ich plné znenie vrátane popisných údajov. Najpodstatnejšie zmeny z nášho pohľadu sú zhrnuté v nasledujúcich odstavcoch.

Pre zverejňovanie zmlúv je stanovená lehota, počas ktorej musí byť zmluva zverejnená. Ustanovuje ju v § 5a nový odstavec 14:
(14) Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.7g)

Zákon hovorí o zverejňovaní objednávok a faktúr v § 5b nasledovné:
(1) Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác
1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,
2. popis objednaného plnenia,
3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5. dátum vyhotovenia objednávky,
6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:

b) o faktúre za tovary, služby a práce
1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
6. dátum doručenia faktúry,
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g) Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.

(3) Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou.

(4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.