Obsah

Poslanci OZ

Povinosti a oprávnenia poslancov v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Poslanec je povinný najmä

- zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastni,

- zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

-dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

- obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Poslanec je oprávnený najmä

- predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

- interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

- požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

- požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci

- zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznamení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

- požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

Poslanci sú odmeňovaní na základe schválených zásad odmeňovania poslancov

Zásady odmeňovania poslancov (41.5 kB)

 

Volebné obdobie 2022-2026

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Gáň zo dňa 28.11.2022 zložili zákonom predpísaný sľub poslanci obecného zastupiteľstva - novozvolení poslanci v tomto zložení:

 • Ing. František Jankovič - zástupca starostu
 • Ing. Jana Dovinová
 • Ing. Martin Mrva
 • Mgr. Miroslav Karell
 • Ladislav Kollár

Volebné obdobie 2018-2022

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Gáň zo dňa 20.11.2018 zložili zákonom predpísaný sľub poslanci obecného zastupiteľstva - novozvolení poslanci v tomto zložení:

 • Ing. František Jankovič - zástupca starostky
 • Juraj Dovina
 • Ing. Jozef Lipovský
 • Ing. Michal Blaho
 • Ladislav Kollár

Volebné obdobie 2014-2018

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Gáň zo dňa 4.12.2014 zložili zákonom predpísaný sľub poslanci obecného zastupiteľstva - novozvolení poslanci v tomto zložení:

 

 •  Ing. František Jankovič - zástupca starostky
 •  Ing Jozef Lipovský
 •  Ladislav Kollár
 •  Ing. Rudolf Radimák
 •  Anton Tibenský
 •  Mgr. Barbora Masár do 26.1.2017
 •  Ing. Michal Blaho
 • Ing. Jana Dovinová od 2.3.2017

 

Na zastupiteľstve dňa 26.1.2017 sa vzdala mandátu poslankyňa Mgr. Barbora Masár. Ďalšou v poradí vo voľbách bola zvolená Ing. Jana Dovinová. 

Volebné obdobie 2010 -2014

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Gáň zo dňa 20.12.2010 zložili zákonom predpísaný sľub poslanci obecného zastupiteľstva - novozvolení poslanci v tomto zložení:

 • Mgr. Miriam Jarošová
 • Ing. Anna Kivarothová
 • Ing. František Jankovič - zástupca starostky
 • Zlatica Holčeková
 • Katarína Fóková
 • Ing. Štefan Rakický
 • Mgr. Ivana Baloghová