Obsah

STAROSTA

Je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
- vykonáva obecnú správu
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom právnickým aj fyzickým osobám
- rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom obce, vyhradené obecnému zastupiteľstvu
- uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
- podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta môže pozastaviť výkon obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho neodpíše. Starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
Starosta môže uložiť pokutu podľa §13 ods. 8 a 9 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon. Zánik mandátu starostu rieši §13a zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Starostka Mgr. Denisa Ivančíková

je starostkou od 20.12.2010

 

 Meno a priezvisko: Mgr. Denisa Ivančíková

Narodená:   05.10.1976 v Podunajských Biskupiciach

Bytom:  Gáň 45

Politická strana: Nezávislá kandidátka,

Dosiahnuté vzdelanie: Ukončené stredoškolské vzdelanie – Stredná priemyselná škola stavebná Trnava

Ukončené v roku 2012 Vysokoškolské vzdelanie – Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej správy a verejnej politiky

 

Pôsobila som v nasledujúcich zamestnaniach:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa Galanta –ekonomický odbor
  • Okresný úrad Galanta– odbor bytovej politiky – vybavovanie pôžičiek zo ŠFRB
  • Obvodný úrad životného prostredia– prehľad  legislatívy životného prostredia a stavebného zákona
  • Katastrálny úrad Galanta-  vysporiadanie majetkov, realitná činnosť, vyhotovovanie kúpnych, darovacích zmlúv / v tejto oblasti aj podnikám/
  • Obvodný úrad Galanta-  finančný odbor, skúšky urobené zo správy majetku štátu
  • Zamestnanec obce Matúškovo od roku 2003– evidencia obyvateľstva, stavebný úrad, majetkové vysporiadania,  spracovávanie podkladov  pre čerpanie eurofondov,   fondov z mikroregiónu Dudváh / kde patrí aj naša obec/, dotácii z Ministerstiev a Trnavského samosprávneho kraja, účasť a príprava podkladov pri každej verejnej súťaži a verejnom obstarávaní – spracovávanie podkladov, a bežná agenda obce.