Obsah

Kontrolór obce

Práva a povinnosti hlavného kontrolóra upravuje § 18 zákona č. 369/1990Zb. o obecom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavného kontrolóra obce  volí (na obdobie 6 rokov)  a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu

Rozsah kontrolnej činnosti:

Kontrolnou činnosťoou  sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec využíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícii, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania  interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha

  • obecný úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadaené obcou
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce  prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu  v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

 

Kontrolóri obce:

Ing. Ilona Varsányi                             od. 17.06.2016

Ing. Rozália Lukáčová                        od 02.08.2012         do   31.05.2016

PhDr. Veronika Opáleková               od 01.03.2012         do   04.06.2012

Dana Rajjová                                      do 02.01.2012 

 

 

 

 

 

 

 

Plan_kontrolnej_cinnosti_na_1.polrok_2016-schvaleny.docx

plan_kontrolnej_cinnosti_na_1.polrok_2016-schvaleny.docx Stiahnuté: 335x

2.polrok_2015_Gan_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti.docx

2.polrok_2015_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti.docx Stiahnuté: 296x

1.polr. 2015_schvaleny_plan_kontrolnej_cinnosti_HK_Gan.docx

1.polr. 2015_schvaleny_plan_kontrolnej_cinnosti_hk_gan (1).docx Stiahnuté: 289x

plan kontrol na 1. polrok 2015-navrh.pdf

plan kontrol na 1. polrok 2015-navrh.pdf Stiahnuté: 337x

plan kontrol na 2. polrok 2014-navrh.docx

plan kontrol na 2. polrok 2014-navrh.docx Stiahnuté: 328x

plan kontrol na 1. polrok 2014.docx

plan_kontrolnej_cinnosti_na_1.polrok_2016-schvaleny.docx Stiahnuté: 337x

2.polr. 2013-navrh planu kontrol.docx

2.polr. 2013-navrh planu kontrol.docx Stiahnuté: 312x

2013 schvaleny plan kontrolnej cinnosti.pdf

2013 schvaleny plan kontrolnej cinnosti.pdf Stiahnuté: 338x

plan kontrolnej cinnosti na obdobie II.polroka 2012.pdf

plan kontrolnej cinnosti na obdobie ii.polroka 2012.pdf Stiahnuté: 327x

schvaleny plan kontrolnej cinnosti.docx

schvaleny plan kontrolnej cinnosti.docx Stiahnuté: 316x

plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

plán na 2.polrok.docx Stiahnuté: 181x

Plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2023 Gáň.docx Stiahnuté: 1x

Stránka

  • 1